Ordensregler

Hytteforeningen har utarbeidet et sett med ordensregler for hyttefeltet.  Ordensreglene for Redalen hytteforening ble sist tatt opp til behandling av styret i styremøte nr. 4 – 2015/2016. Styret vedtok ikke å endre ordensreglene.

  1. Hyttebeboere og deres gjester skal opptre hensynsfylt overfor alle, slik at ikke naboer blir unødig sjenert.
  2. Biler skal plasseres utenfor veg og utenfor felles plass, slik at trafikken ikke hindres. Det skal kjøres sakte på hytteveien av hensyn til sikkerheten for hver enkelt, støvplagen om sommeren og skiløpere o.l. om vinteren.
  3. Søppel, avfall og matrester skal ikke kastes på hytteområdet eller i skogen, men fjernes fra området av hver enkelt for å unngå uheldige tilstander.
  4. Tørrklosetter etc. skal tømmes på en fast plass og innholdet tildekkes/graves ned med jord, torv e.l. Tømmeplassen skal legges på egen tomt for å unngå at naboer sjenesres. NB! Vannforurensning må unngås.

Hunder

Det er i perioder blitt observert løse hunder uten eier tilstede i hyttefeltet. Dette er litt uheldig for trivselen for de hytteeiere som er utrygge på hunder. Vi ber derfor eventuelle hundeeiere om å enten ha hunden i bånd eller være tilstede slik at de har kontroll på hunden hvis den er løs slik hundeloven sier.

§4 Hundeloven:

«Hunden kan bare være løs når de 

a) blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller

b) er forsvalig inngjerdet på et sted om ikke er åpent eller for allmenn ferdsel.

Krødsherad kommune har en egen forskrift om hundehold og vi ber hundeeiere følge den:
Forskrift om hundehold, Krødsherad kommune, Buskerud.

Her finner du hundeloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74