Styret

Ønsker du å ta kontakt med styret anbefaler vi å bruke den felles e-posten styret@redalenhytteforening.no.
Da vil alle i styret få en kopi av henvendelsen.

E-postadressene til styret er kun satt opp slik at de sender e-posten videre til styremedlemmenes private e-postadresser. Det er ikke en egen e-postkonto. Derfor vil du motta svar fra en privat e-postadresse. Sender du e-post til ett av styremedlemmene blir den videresendt til resten av styret, med mindre du ber om at det ikke gjøres.


Leder: Velges 31.8.2019


Kasserer: Monika Hansen (Påsken 2021) kasserer@redalenhytteforening.no

Monika Hansen, bor i Askim, jobber i Posten. Liker å være fysisk aktiv, ute i naturen, og i stallen hos hesten. Gift, to barn og et barnebarn.


Referent: Ørjan Askvik (Påsken 2021) referent@redalenhytteforening.no


Styremedlem1: Tor Ivar Tollefsen (Påsken 2021) styremedlem1@redalenhytteforening.no


Styremedlem2: Ståle Karlsson (Påsken 2020) styremedlem2@redalenhytteforening.no


Hva har leder ansvaret for?

Styrets leder har det overordnede ansvar for hytteforeningens drift og styrets arbeid. Lederen innkaller til og leder styremøtene.

Praktiske oppgaver som lederen må gjøre ved oppstart/etter årsmøtet.

 • Lederen må oppdatere domeneshop.no slik at e-postadressene knyttet til styret kommer til riktige personer.
 • Lederen må oppdatere brønnøysundregisterne med nytt styre for foreningen, dette gjøres etter at protokollen for årsmøtet er sendt ut.
 • Leder må også ta over ansvaret for dokumentene knyttet til tidligere styrearbeid og gi nødvendig digital tilgang for de andre styremedlemmene.
 • Leder må sørge for at kasserer får tilgang til banken. Dette kan gjøres ved at leder blir administrator og gir tilgang derfra.
 • Ved avsluttet styreverv har forhenværende leder ansvar for å sette ny leder inn i arbeidet.

Hva har kasserer ansvar for?

Kasserer er et likeverdig medlem av styret i foreningen. Hun/han har ansvar for hytteforeningens økonomi, herunder bla. utsendelse av fakturaer, betaling av regninger og utarbeidelse av budsjett og årsregnskap. Kasserer har ansvar for at styret følger budsjettet vedtatt av årsmøtet. Eventuelle budsjettoverskridelser skal redgjøres for årsmøtet.

Praktiske oppgaver som følger kassereren:

 • Conta Faktura brukes for å sende ut medlemskontigenten og kasserer har ansvar for at conta faktura er oppdatert i forhold til utsendte faktura, innbetalinger og eventuelle kredittnotaer. Medlemskontigenten sendes ut etter årsmøtet.
 • Etter at medlemskontigenten har blitt betalt inn betales løypekjøring og  faktura for vintervedlikehold.
 • Kasserer legger frem resultatregnskap med både en inntektsdel og en utgiftsdel for årsmøtet.
 • Kasserer legger frem et budsjett med både en inntektsdel og en utgiftsdel for årsmøtet.
 • I regnskapet/budsjettet skal det være spesifisert poster for: kontigent, løypekjøring, snøscooterfond, vintervedlikehold/brøyting av vei, sommervedlikehold av vei, utbedring av vei, veifond. Under sommervedlikhold er det viktig å ta høyde for vårflom i budsjettet.
 • Øvrige utgifter skal også fordeles på poster slik at det er lett for årsmøtet å forstå hva pengene går til.
 • Ved avsluttet styreverv har forhenværende kasserer ansvar for å gi ny kasserer tilgang til banken og sette ny kasserer inn i arbeidet.

Hva har referent ansvar for?

Referent er et likeverdig medlem av styret i foreningen. Hun/han sørger for skriftlige referater fra styremøtene med beskrivelse av hva den enkelte sak gjelder, styrets vedtak samt en kort begrunnelse for evt. vedtak. Referent sørger videre for elektronisk arkivering (evt. papir) av referatene, innhentede tilbud og inngåtte avtaler samt annen offisiell kommunikasjon som skal oppbevares, i samråd med resten av styret. Referent bistår styreleder videre med innkallinger til møter og annet skriftlig arbeid.

 • Ved avsluttet styreverv har forhenværende referent ansvar for ås ette ny referent inn i arbeidet.

Hva har Styremedlem 1 ansvar for?

 

Hva har Styremedlem 2 ansvar for?

 

Historisk styresammensetning

Ønsker du å se hvem som har vært i styret tidligere finner du det på Historisk styresammensetning (Passord nødvendig)