Vedtekter

Vedtekter for Redalen Hytteforening

Stiftet 4. oktober 1975.

Hytteforeningen har pr. 15/9-2018 36 medlemmer.

Vedtektene er vedtatt på årsmøtet den 17. april 1981, sist endret på årsmøtet den 19. april 2019.

 1. Redalen hytteforening er stiftet av hytteeiere i Redalen, Krødsherad, og har som formål å arbeide for hytteeiernes interesse overfor og i samarbeid med grunneiere, offentlige myndigheter og andre. Hytteforeningen er upolitisk og tilsluttet Norges Hytteforbund. Hytteforeningen er stiftet den 4. oktober 1975, og disse vedtekter er vedtatt på årsmøtet den 17. april 1981.
 2. Rett til medlemskap har alle hytteeiere i Redalen hyttefelt, Krødsherad. Dette gjelder også de som har kjøpt eller bygslet tomt med tanke på senere å bygge hytte. Medlemskapet gjelder også familiemedlemmer, men kun en person fra hver eiendom har stemmerett på møter. Medlemskapet forutsetter at medlemskontingent og andre fellesutgifter betales innen de terminer styret fastsetter. Hytteeiere som ikke er medlemmer av foreningen, eller hvis medlemskapet ikke er gyldig på grunn av manglende betaling, vil ikke få nyte godt av de fellesgoder hytteforeningen gjennomfører.
 3. Hytteforeningens årsmøte holdes en gang i året, fortrinnsvis i påsken. Årsmøtet berammes av styret og bekjentgjøres med minst 14 dagers varsel pr. e-post til de medlemmer som har dette, og pr. brev til øvrige medlemmer (i begge tilfeller dog begrenset til en person pr. hytte/hyttetomt). Sammen med innkallingen sendes beretning og regnskap samt dagsorden.
  Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret innen 1. februar. Foreningens regnskap kan avvike fra kalenderåret. Årsmøtet ledes av en av styrets medlemmer eller en annen valgt person, samt at det skal velges referent, og årsmøtet skal behandle:
  – Styrets beretning
  – Revidert regnskap
  – Andre saker som nevnt i innkallingen
  – Fastsettelse av kontingent og andre innbetalinger
  – Valg av leder, sekretær, kasserer, to øvrige styremedlemmer, revisor samt valgkomite
  Det skal føres referat fra årsmøtet, og dette skal underskrives av referent og annen valgt tilstedeværende person.
 4. På årsmøtet må minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer være representert. Alle saker avgjøres av de fremmøtte med alminnelig flertall. Medlemmer som er forhindret fra å møte, kan gi skriftlig fullmakt til en annen.
 5. Hytteforeningen ledes av et styre på 5 – fem – medlemmer valgt på årsmøtet. Styremedlemmene velges for 2 – to – år. Leder og et øvrig styremedlem velges samme år (årstall som ender på partall) mens sekretær, kasserer og et øvrig styremedlem velges samme år (årstall som ender på oddetall). Gjenvalg kan finne sted. Tillitsverv i hytteforeningen søkes blant frivillige. Imidlertid kan hytteforeningens medlemmer ikke motsette seg valg til tillitsverv hvis ikke helse, alder eller andre sosiale forhold er til hinder for dette. Dog kan ingen pålegges valg før 5 år etter siste avsluttet verv.
 6. Styremøter innkalles av leder. Styremedlemmer kan også forlange at det innkalles til styremøte. Styret skal føre referat over sine beslutninger
 7. Overskudd av innbetalte midler forblir i hytteforeningens eie.
 8. Det er utarbeidet separate ordensregler for hyttefeltet og de arealer som tilrettelegges for felles bruk.
 9. Hytteforeningens oppløsning kan bare besluttes når minst 3⁄4 av alle medlemmer stemmer for det. Hvordan hytteforeningens midler skal disponeres, blir avgjort av den generalforsamling som oppløser hytteforeningen.
 10. Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom styret finner det nødvendig, eller når 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Skriftlig melding sendes styret om hva som ønskes behandlet. Innkalling og avvikling skal følge samme prosedyre som for ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker kravet om møtet gjelder og som er inntatt i innkallingen og møtet skal finne sted innen én måned fra kravet ble fremsatt.

 

Endringer:
1986. Siste avsnitt i punkt 5 tilføyet 2016. Punkt 2, 1. avsnitt, 1, setning.

Punkt 3, 1. avsnitt, 2. setning
Punkt 3, 4. avsnitt, 1. og 5. strekpunkt
Punkt 5, 1. avsnitt, 1. og 2. setning
Punkt 6, 2. setning
Punkt 8
Punkt 10. Nytt punkt i 2019 vedtatt på årsmøtet.

Generelt: Rettet språkfeil og ordet »foreningen» er erstattet med «hytteforeningen»