Tretjennveien

Veien som går gjennom hyttefeltet er en del av Tretjennveien og hele veien er definert som en skogsbilvei (Sv312) fra avkjørselen ved fylkesvei 193 (ved postkassa). I følge veglova §1 er all vei som ikke offentlig vei, privat vei i vegloven, så Tretjennveien følger lovverket for privat vei.

Hytteforeningen har ansvar for hyttefeltvegen fra låvebrua på driftsbygningen på Rishovd og fram til hyttefeltet og regulert hyttefeltveg opp til og med snuplassen ved Midtre Tretjenn.

Kart over veien finner du her: https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/hvor:(kommune:(~622))/@208955,6687124,12

I følge dette kartet er hele Tretjennveien 2563 m lang. Opp til låvebrua er det 652 m. Det vil si at veien hytteforeningen har ansvar for er 1911 m. lang.

Privat parkering på toppen

På toppen er det private parkeringer for de hyttene som ligger i områdene rundt Tretjenna.

Unngå å parkere på de private parkeringsplassene uten samtykke fra den enkelte eier. Ønsker du å låne en parkeringsplass? Dette organiseres gjennom Parkeringsringen.


Endringer på parkeringsplassen høst 2018

Etter en gjennomgang av parkeringsplassen i samarbeid med eierne i oktober/november 2018 ble følgende tiltak/anbefalinger gjort:

Tomtegrenser
Hytte 37 og 46 grenser til parkeringsplassen. Derfor har både hytte 37 (Bråthen) og hytte 46 (Hoelsveen) satt opp brøytepinner på grensen til tomten sin slik at det er mulig å se hvor parkeringsplassen begynner/slutter. Her er målene på parkeringsplassen:
Omrokkering
Fra grensen til hytte 37 er det ca. 10 meter ut til «svaberget» midt på plassen. Dette gjorde det umulig å stå 5 biler i bredden, slik den tidligere skissen viste. Vi forsøker en løsning der hytte 55 flytter parkeringsplassen sin til ved siden av parkeringsplass for hytte 47. Innkjøringen til hytte 46 er 6 meter så det er ikke mulig å parkere helt inntil tomten. Ved to parkerte biler utenfor tomten vil det lette innkjøringen dersom disse står på skrå. Det er ikke plass til gjesteparkeringsplasser.
Fremover
Styreleder har forstått at parkeringsplassen har blitt bedre de siste årene, men den er jo også samtidig fortsatt trang. De siste årene har ikke hytte 49 vært mye i bruk. Det er mulig at hytta skal tas mer i bruk om ca. ett år.  Og hvis hyttene brukes mer så vil den parkeringsplassen oppleves trangere i fremtiden. Vinterstid er det vanskelig for leverandør å brøyte nær «svaberget», da fjellet kan ødelegge utstyret. Derfor er det dårligere plass på vinteren. Styret ønsker ikke å pålegge eierne å utbedre parkeringsplassen, men for fremtiden må dere være forberedt på at det kan bli trangere. Og kanskje det bør legges en plan når behovet for mer plass oppstår? Det er også et ønske fra leverandør å fjerne «svaberget» og styret anbefaler også dette.
Reguleringsplanen
I følge reguleringsplanen så kan alle opparbeide seg 2 parkeringsplasser.  Det er også viktig å ha med i tankene dersom dere bestemmer dere for å utbedre parkeringsplassen.
Utbedring/utvidelse
Dersom dere ønsker å utbedre/utvide parkeringsplassen, så må dere gå i sammen og lage en plan. Initiativet ligger hos brukerne av parkeringsplassen. Styret vil selvsagt bidra i dette arbeidet hvis ønskelig fra dere og vi ønsker å være informert om hva som skjer.

Utbedring av Tretjennveien høst 2018

Tretjennveien ble utbedret høsten 2018. Det kan du lese om på Utbedring Tretjennveien 2018

Avtale om helårs drift av veien

17/7 2018 ble det inngått en avtale mellom hytteforeningen og Leif Bjarne Rishovd (grunneier) om helårs drift og vedlikehold av hyttefeltveien i Tretjenn hyttefelt.

Uttdrag fra avtalen:

2. Virkeområdet

Grunneier har ansvaret for helårs drift og vedlikehold av hyttefeltveien fra krysset Redalsveien og til forbi låvebruen på driftsbygningen.

Hytteforeningen har tilsvarende ansvar for hyttefeltvegen fra låvebruen på driftsbgyningen og fram til hyttefeltet (uregulert veg) og regulert hyttefeltveg opp til og med snuplassen ved Midtre Tretjenn.

Økonomiske og rettslige interesser

Grunneier eier grunne hyttefeltvegen ligger på. Grunneier er eier av hyttefeltvegen. Hytteforeningens medler og andre grunneier av hyttetomter, er brukere av hyttefeltvegen.

11. Avtalens varighet

Avtalen gjelder i 10 – ti – år fra tidspunkt for inngåelse av denne.

15. Tinglyst vegavgift

Gruneier fraskrive seg i avtaleperioden, retten til å kreve inn tinglyst vegavgift for de eiendommer de måtte omfatte.

Praktiske utfordringer med veien

Det er viktig at man ved en slik type vei også forventer noe vedlikehold hvert år. Mye bruk, frost og vann vil påvirke veien. Dersom du ser behov for vedlikehold er det viktig at du melder fra til styret@redalenhytteforening.no. Begynner vannet å renne i veien slik som tidligere år, så forsøk å lag en liten renne, som leder det ut av veien igjen med en gang. Slik unngår vi at skadene utvikler seg unødvendig og da sparer vi penger.

Hvordan oppstår skadene på veien?

Noe av problemet med veien er at det kan bli hjulspor og at det mangler renner som tar vannet ut av veien. Når vannet renner i hjulsporene og ikke kommer seg ut av veien så graver det seg dypere og dypere. Derfor har vi tidligere fått hull i veien.

Hvordan unngår vi skader på veien?

En ideell vei har enten en bue form eller en skrå form. For å få en slik vei må man ha påfyll av pukk/subbus når hjulsporene blir for dype. Da vil vannet renne av veien og ned i grøfta av seg selv. Det å grave noen renner som leder vannet i grøfta vil også hjelpe. Noen steder går også fjellet helt inntil veien. Der mangler det grøft. Det må enten sprenges grøft eller lede vannet forbi eller over på andre siden av veien.

 

Et eksempel på at vannet renner i hjulsporene og ikke kommer seg ut av veien. Hadde veien vært buet eller skrå så hadde vannet rent av og vi hadde ikke fått denne skaden. Man kunne også gravd en renne i veien der problemet startet og dermed stoppet skaden nedover.

 

Dersom fjellet går helt inn i veien så mangler det grøft.

Forslag fra medlemmer

Stig Bekkelund har sett følgende løsning i Dolomittene, laget av tre.  (Eneste begrensning jeg (Stine) kan se er at det må være mulig å grave de ned)